Voorwaarden

Voorwaarden logopedische begeleiding en praktijkinformatie

In deze praktijk gelden een aantal afspraken die voor u en de behandelend logopedist van belang zijn. U wordt verzocht deze afspraken op onze website goed door te lezen. Indien u akkoord gaat, kunt u uw handtekening onderaan het toestemmingsformulier te plaatsen, dat tijdens de eerste afspraak met u wordt besproken.

1. Verzekering

Logopedie wordt vergoed via de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Bent u ouder dan 18 jaar, dan verrekent de zorgverzekeraar de behandeling met uw eigen risico. Voor kinderen tot  18 jaar geldt dit eigen risico niet. Indien u niet verzekerd bent, brengen wij de behandeling bij u zelf in rekening. 

2. Bereikbaarheid van de praktijk

Voor de eerste afspraak wordt u gebeld door onze praktijkondersteuner via een mobiele telefoon. Dit nummer wordt alleen voor dit doel en als uitgaande telefoon gebruikt. U kunt hierop geen boodschap inspreken, eventuele sms-en die u naar dit nummer stuurt worden niet gelezen. U kunt zich dus ook voor een afspraak niet afmelden via dit telefoonnummer, ook niet via sms. Uw communicatie met uw logopedist verloopt zoveel mogelijk via het mobiele nummer/Whatsapp/ emailadres van uw logopedist.

Onze praktijk maakt gebruik van de Afsprakenapp. Als u gebruik maakt van een mobiel telefoonnummer, verzoeken we u vriendelijk deze app te downloaden op uw smartphone. U krijgt dan 48 uur van tevoren een herinnering aan de afspraak op uw smartphone. U kunt in de app ook altijd zien, wanneer u een afspraak bij ons heeft.

We willen graag alle aandacht geven aan onze cliënt. Daarom nemen wij tijdens de therapie niet graag de telefoon aan. Een Whatsapp bericht op het nummer van uw logopedist is een snelle manier om elkaar te bereiken.

3. Locaties

Op alle locaties dient u zich te houden aan de daar geldende huisregels.

Voor alle locaties maken we gebruik van het calamiteitenplan op die locatie. De aanwezige logopedist is op de hoogte van dit plan en weet hoe in voorkomende gevallen te handelen.

Voor de school-locaties eist de zorgverzekeraar dat ouders minimaal 50% van de tijd aanwezig zijn. Ook wij vinden dat van belang in het kader van de voortgang in de begeleiding.

4. No show

Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minstens 24 uur van tevoren te melden. Afmelden kan telefonisch of via email/Whatsapp van de behandelend logopedist.  Afspraken die voor maandag zijn gemaakt dienen afgezegd te zijn op de vrijdag daaraan voorafgaand voor 18.00 uur. Niet tijdig afgemelde behandelingen worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. Wij behouden ons het recht voor om de behandeling te stoppen indien u niet verschijnt op gemaakte afspraken.

5. Pure Communicatie: logopedie en wettelijke regelingen

Wij handelen in onze logopedische praktijk volgens de onderstaande wetten:

Wet Bescherming Persoonsregistratie- Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst-Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg- Wet BIG-Wet Markt Ordening Gezondheidszorg- Zorgverzekeringwet. Wat deze wetten voor u kunnen betekenen in het kader van uw logopedische zorg leest u hier

Indien u een klacht zou hebben, hebben wij daarvoor een klachtenprocedure. U kunt die opvragen bij één van de praktijkhouders indien gewenst. Wij proberen een klacht op te lossen door met u in gesprek te gaan. Mochten we er in onderling overleg niet uitkomen, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de Stichting Zorggeschil, een onafhankelijke instantie. Onze logopedisten zijn hierbij aangesloten.

Er is zijn handelingsprotocollen WGBO en meldcode (kinder-ouderen)mishandeling beschikbaar. Hierin wordt weergegeven op welke manier wij deze wetten toepassen binnen onze praktijk. Deze zijn opvraagbaar bij uw logopedist.

Wij hanteren in het kader van de AVG een Privacy Policy. U kunt te allen tijde de tekst hiervan opvragen bij uw logopedist. Daarin is geregeld hoe wij uw persoonlijke gegevens vastleggen, hoe we daar mee omgaan en wat uw rechten hierin zijn.

6.Kwaliteitscyclus Logopedie

Wij worden voor het logopedisch deel van het bedrijf iedere twee jaar getoetst door een onafhankelijk bureau middels de Kwaliteitscyclus Logopedie. Bekeken wordt of wij voldoen aan de normen van de logopedische beroepsgroep en zorgverzekeraars. 

* Een deel van deze toets bestaat uit het checken van behandeldossiers. Het kan zijn dat uw dossier hiervoor wordt gebruikt, onder waarborg van anonimiteit. Indien u begeleiding krijgt in onze praktijk, geeft u hiervoor toestemming.

* Daarnaast zijn wij gehouden mee te werken aan de verzameling van data m.b.t. eerstelijnszorg door het Nivel. Uw gegevens worden  -wederom volledig anoniem en AVG-proof- gebruikt om een beter zicht te krijgen op de ontwikkeling van de eerstelijns logopedische zorg in Nederland. Voor meer informatie:

https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/informatie-voor-patienten-van-deelnemende-zorgverleners

Uiteraard bent u vrij om het aan te geven als u niet wilt dat uw gegevens hiervoor worden gebruikt.

7. Betalingsvoorwaarden

De logopedist hanteert de betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Deze kunt u hier inzien.