Privacyverklaring

Pure Communicatie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Pure Communicatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening.
• Wij geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens
Doordat u de website bezoekt, het contactformulier invult en/of zich inschrijft voor een cursus worden uw voor- en achternaam, emailadres en bezoekersgedrag op de website verwerkt.
Als u zich aanmeldt voor een dienst van Pure Communicatie via het aanmeldformulier, dan worden ook geboortedatum, telefoonnummer, en KP-nummer (indien van toepassing) verwerkt. Doelen:
• Om contact met u op te nemen;
• Om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een workshop, cursus, opleiding of individueel begeleidingstraject);
• Om certificaten uit te kunnen reiken met geaccrediteerde punten;
• Om accreditatie voor u te verwerken in het betreffende kwaliteitsregister;
• Om u te informeren over het aanbod;

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Pure Communicatie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Bewaartermijn
Pure Communicatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uiterste bewaardatum zal 5 jaar na de laatst gevolgde cursus of workshop zijn.

Derden
Er worden alleen gegevens met derden gedeeld als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Denk hierbij aan een belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens, websitehost of voor het versturen van digitale enquetes.
Met de ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.
Contactgegevens
Pure Communicatie – contactpersoon Joyce Walter
mail: joyce@purecommunicatie.nl
tel.: 06-83035754