Algemene Voorwaarden opleidingsinstituut Pure Communicatie

Pure Communicatie gaat ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met Pure Communicatie een samenwerking aangaat of zich inschrijft voor een opleiding, cursus, webinar of workshop.


Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ‘Pure Communicatie’ en ‘Deelnemer’ of ‘Klant’.
Onder Deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke- of rechtspersoon die daadwerkelijk deelneemt aan opleiding, cursus en andere vormen van opleiding en onderwijs.
Onder Klant wordt verstaan iedere natuurlijke- of rechtspersoon die van rechtswege tekenbevoegd is om namens het bedrijf opleiding/training/ cursus bij Pure Communicatie in te kopen.

Inschrijving
De overeenkomst komt tot stand wanneer de Deelnemer zich heeft ingeschreven. Inschrijving voor een cursus, webinar of workshop geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier dat via de mail wordt toegestuurd. De aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van Pure Communicatie heeft ontvangen. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Pure Communicatie heeft het recht inschrijvingen te weigeren, zonder opgave van reden. De Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

De overeenkomst tussen Pure Communicatie en de Klant is definitief wanneer de Klant de offerte getekend heeft geretourneerd en de Klant een digitale ontvangstbevestiging hierop heeft ontvangen.

Betaling
Betaling door Deelnemer dient binnen de betaaltermijn (aangegeven op de factuur) en vóór aanvang van de cursus, workshop of webinar via bankoverschrijving te zijn voldaan. Dit vormt tevens de garantie voor deelname. Te laat betalen kan ervoor zorgen dat de plek van de Deelnemer aan iemand anders van de wachtlijst wordt doorgegeven, maar ontslaat de Deelnemer niet van betaalplicht.
Cursusmateriaal en – indien van toepassing – koffie, thee en lunch zijn bij de cursus of workshop inbegrepen.
Bij betaling door een derde, blijft de Deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.

Betaling door Klant dient binnen de betaaltermijn (aangegeven op de factuur) en vóór aanvang van de ingekochte activiteit via bankoverschrijving te zijn voldaan. Dit vormt tevens de garantie voor het doorgaan van de training. Te laat betalen kan ervoor zorgen dat de datum van de overeengekomen training verplaatst wordt naar een latere datum, maar ontslaat de Klant niet van betaalplicht.
Cursusmateriaal is inbegrepen, indien overeengekomen. Datzelfde geldt voor de verstrekking van koffie, thee en lunch.
Bij betaling door een derde, blijft de Klant zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.

Annulering
Annulering dient digitaal door de Deelnemer aan Pure Communicatie verzonden te worden. De datum van ontvangst geldt als opzegdatum. Bij annulering nadat de factuur aan de Deelnemer is verzonden, is Pure Communicatie genoodzaakt €25,-administratiekosten in rekening te brengen.
Bij annulering door de Deelnemer tot 30 kalenderdagen voor het begin van de cursus, workshop of webinar wordt 30% van het totaalbedrag berekend.
Tot 7 dagen voor de aanvang voor het begin van de cursus, workshop of webinar wordt 75% berekend en bij annulering vanaf de 7e dag voor de aanvangsdatum wordt 100% van het totaalbedrag aan de Deelnemer berekend.
Wanneer de Deelnemer niet op de cursus, workshop of webinar verschijnt en niet geannuleerd heeft, wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

Indien de Deelnemer zelf vervanging kan vinden die aan de voorwaarden voldoet, zullen alleen de administratiekosten in rekening worden gebracht.
Indien de Deelnemer één of meerdere dagen afwezig is, wordt geen restitutie gegeven. Indien de reden van afwezigheid door zwaarwegende privéomstandigheden is, kan in overleg met Pure Communicatie gekeken worden of er in een daaropvolgende cursus, workshop of webinar gelegenheid is om de gemiste tijd in te halen. Verder verplaatsen of inhalen is daarna niet meer mogelijk. Na aanvang van de cursus, workshop of webinar is restitutie niet meer mogelijk.

Voor een Klant geldt dat er dat in het geval van annulering door overmacht van de Klant gezocht wordt met de Klant naar een alternatieve datum.
Annulering dient digitaal door de Klant aan Pure Communicatie verzonden te worden. De datum van ontvangst geldt als opzegdatum. Bij annulering nadat de factuur aan de Klant is verzonden, is Pure Communicatie genoodzaakt €25,-administratiekosten in rekening te brengen.
Bij annulering door de Klant tot 30 kalenderdagen voor het begin van de cursus, workshop of webinar wordt 30% van het totaalbedrag berekend.
Tot 7 dagen voor de aanvang voor het begin van de cursus, workshop of webinar wordt 75% berekend en bij annulering vanaf de 7e dag voor de aanvangsdatum wordt 100% van het totaalbedrag aan de Klant berekend.
Wanneer de Klant niet met volle bezetting op één of meerdere dagen op de ingekochte activiteit verschijnt is dit voor rekening van de Klant. Het gehele overeengekomen bedrag zal in rekening gebracht worden. Indien de reden van afwezigheid door zwaarwegende privé-omstandigheden is, kan in overleg met Pure Communicatie gekeken worden of de training verplaatst kan worden. Verder verplaatsen of inhalen is daarna niet meer mogelijk. Na aanvang van de training, workshop of webinar is restitutie niet meer mogelijk.

Annuleren en wijzigingen door Pure Communicatie
Voor Deelnemers geld dat alle workshops, cursussen of webinars worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
Pure Communicatie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, overmacht of andere dringende redenen een cursus te annuleren of te verzetten naar een latere datum.
Ook behoudt Pure Communicatie zich het recht voor om de cursustijden, docent (met dezelfde expertise en kennis), lesprogramma en/of locatie bij onvoorziene omstandigheden aan te passen. Hierover krijgt de Deelnemer zo ruim mogelijk voor aanvang van de cursus bericht.
In geval van annulering door Pure Communicatie wordt het gehele bedrag binnen 10 werkdagen gerestitueerd indien de Deelnemer geen inschrijving wenst voor deelname aan een volgende cursus.
Pure Communicatie aanvaardt geen enkele verantwoording voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering.
Pure Communicatie mag om redenen eenzijdig deze algemene voorwaarden wijzigen.
Pure Communicatie moet deze wijzigingen terstond publiceren op de website.

Voor Klanten geldt dat Pure Communicatie zich het recht voorbehoudt om bij overmacht of andere dringende redenen een training te annuleren of te verzetten naar een latere datum.
Ook behoudt Pure Communicatie zich het recht voor om de cursustijden, docent (met dezelfde expertise en kennis), lesprogramma en/of locatie bij onvoorziene omstandigheden aan te passen. Hierover krijgt de Klant zo ruim mogelijk voor aanvang van de training bericht.
In geval van annulering door Pure Communicatie wordt het gehele bedrag binnen 10 werkdagen gerestitueerd indien de Klant geen vervangende datum voor de training wenst.
Pure Communicatie aanvaardt geen enkele verantwoording voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering.
Pure Communicatie mag om redenen eenzijdig deze algemene voorwaarden wijzigen.
Pure Communicatie moet deze wijzigingen terstond publiceren op de website.

Aanvangsniveau en afsluiting
Voor Deelnemers en Klanten geldt dat het aanbod van Pure Communicatie sluit aan op HBO-niveau. Er zijn geen vooropleidingseisen voor de workshops en cursussen. Deelname aan activiteiten, workshops, cursussen of webinars wordt afgesloten met een certificaat na volledige deelname.
Pure Communicatie zal steeds handelen naar vermogen om de Deelnemer / Klant te kunnen certificeren.
Pure Communicatie behoudt zich het recht deelname te beëindigen van de Deelnemer / Klant indien daartoe gegronde redenen zijn.

Veiligheid en welzijn
De trainers/docenten binnen Pure Communicatie zijn ervaren in begeleiden van individuen en groepen en stellen de veiligheid en integriteit van de Deelnemer / Klant voorop. De Deelnemer / Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen welzijn.
De trainers/docenten binnen Pure Communicatie conformeren zich aan onderstaande ethische code:
• Tonen respect voor de waardigheid en integriteit van de Deelnemer in woord en daad.
• Nemen de vertrouwelijkheid strikt in acht.
• Zullen met veel zorgvuldigheid de workshop/cursus/webinar verzorgen en een positieve leeromgeving creëren, waarin de Deelnemer / Klant en -indien van toepassing- cliënt worden gerespecteerd.
• Streven steeds naar behoud en ontwikkeling van de autonomie van de Deelnemer / Klant.
• Reiken alleen certificaten uit aan Deelnemers / Klanten die op een ethische manier met de door hen aangereikte lesstof omgaan en zullen steeds handelen om deze Deelnemer / Klant alsnog in de toekomst te kunnen certificeren.
• Blijven zichzelf professioneel ontwikkelen door intervisie, supervisie, workshops, seminars en trainingen

Geheimhouding
De trainers/docenten binnen Pure Communicatie garanderen dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de Deelnemer / Klant tijdens de opleiding, workshop , seminar of ingekochte activiteit gedeeld wordt , met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld en dat de trainers hiervan niets naar buiten zullen brengen.

Klachtenprocedure
Indien er klachten zijn over de opleiding, cursus of workshop of over de trainer(s)/docenten, dan kan de Deelnemer / Klant deze klacht schriftelijk melden bij Pure Communicatie. Pure Communicatie zal na ontvangst van deze klacht binnen 2 werkdagen een bevestiging van ontvangst sturen en deze klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen, met een uiterlijke termijn van 4 weken. Mocht de behandeling van de klacht langere tijd gaan innemen dan verwacht, dan zal Pure Communicatie een nieuw gestelde termijn aangeven waarbinnen de Deelnemer / Klant afhandeling kan verwachten. De klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden. Pure Communicatie zal er alles aan doen om naar volle tevredenheid van alle partijen tot een oplossing te komen. Pure Communicatie is aangesloten bij Quasir (www.Quasir.nl). Mochten beide partijen – ondanks alle inspanningen – niet tot een passende oplossing te komen, dan zal Quasir worden ingeschakeld en uitspraak doen. Deze uitspraak is voor zowel Pure Communicatie als de Deelnemer / Klant bindend en zal snel afgehandeld worden. De bemiddelingskosten die worden gemaakt voor het inschakelen van een derde partij komen voor rekening van de partij die na de uitspraak in het ongelijk is gesteld. Het dossier dat is aangelegd om de klacht te registreren en waarin de afhandeling is beschreven, wordt gedurende 2 jaar bewaard.

Termijnen correspondentie
Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de cursus/training/workshop/webinar worden binnen 5 werkdagen beantwoord. Op vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben, ontvangt de Deelnemer binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging met daarbij een indicatie wanneer de Deelnemer een uitvoerig antwoord kan verwachten

Eigendom
Het auteursrecht op het cursus-,trainings-, workshops- en webinarsmateriaal en de overige bij de cursus, workshop of opleiding verstrekte materialen berust bij Pure Communicatie.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pure Communicatie mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal worden gepubliceerd of vermenigvuldigd op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan audio-of video opnamen te maken en/of te verspreiden