Algemene Voorwaarden opleidingsinstituut Pure Communicatie

Pure Communicatie gaat ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met Pure Communicatie een samenwerking aangaat of zich inschrijft voor een opleiding, cursus, webinar of workshop.


Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ‘Pure Communicatie’ en ‘Deelnemer’.
Onder Deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke-of rechtspersoon die daadwerkelijk deelneemt aan opleiding, cursus en andere vormen van opleiding en onderwijs.


Inschrijving
De overeenkomst komt tot stand wanneer de Deelnemer zich heeft ingeschreven. Inschrijving voor een cursus, webinar of workshop geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier dat via de mail wordt toegestuurd. De aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van Pure Communicatie heeft ontvangen. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Pure Communicatie heeft het recht inschrijvingen te weigeren, zonder opgave van reden. De Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.


Annulering
Annulering dient digitaal door de Deelnemer aan Pure Communicatie verzonden te worden. De datum van ontvangst geldt als opzegdatum. Bij annulering nadat de factuur aan de Deelnemer is verzonden, is Pure Communicatie genoodzaakt €25,-administratiekosten in rekening te brengen.
Bij annulering door de Deelnemer tot 30 kalenderdagen voor het begin van de cursus, workshop of webinar wordt 30% van het totaalbedrag berekend.
Tot 7 dagen voor de aanvang voor het begin van de cursus, workshop of webinar wordt 75% berekend en bij annulering vanaf de 7e dag voor de aanvangsdatum wordt 100% van het totaalbedrag aan de Deelnemer berekend.
Wanneer de Deelnemer niet op de cursus, workshop of webinar verschijnt en niet geannuleerd heeft, wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

Aanvangsniveau en afsluiting
Het aanbod van Pure Communicatie sluit aan op HBO-niveau. Er zijn geen vooropleidingseisen voor de workshops en cursussen. Deelname aan de workshop, cursus of webinar wordt afgesloten met een certificaat na volledige deelname.
Pure Communicatie zal steeds handelen naar vermogen om de Deelnemer te kunnen certificeren.
Pure Communicatie behoudt zich het recht deelname te beëindigen van de Deelnemer indien daartoe gegronde redenen zijn.


Veiligheid en welzijn
De trainers/docenten binnen Pure Communicatie zijn ervaren in begeleiden van individuen en groepen en stellen de veiligheid en integriteit van de Deelnemer voorop. De Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen welzijn.
De trainers/docenten binnen Pure Communicatie conformeren zich aan onderstaande ethische code:
• Tonen respect voor de waardigheid en integriteit van de Deelnemer in woord en daad.
• Nemen de vertrouwelijkheid strikt in acht.
• Zullen met veel zorgvuldigheid de workshop/cursus/webinar verzorgen en een positieve leeromgeving creëren, waarin de Deelnemer en cliënt worden gerespecteerd.
• Streven steeds naar behoud en ontwikkeling van de autonomie van de Deelnemer.
• Reiken alleen certificaten uit aan Deelnemers die op een ethische manier met de door hen aangereikte lesstof omgaan en zullen steeds handelen om deze Deelnemer alsnog in de toekomst te kunnen certificeren.
• Blijven zichzelf professioneel ontwikkelen door intervisie, supervisie, workshops, seminars en trainingen.


Geheimhouding
De trainers/docenten binnen Pure Communicatie garanderen dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de Deelnemer tijdens de opleiding, workshop of seminar gedeeld wordt , met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld en dat de trainers hiervan niets naar buiten zullen brengen.

Klachtenprocedure
Indien er klachten zijn over de opleiding, cursus of workshop of over de trainer(s)/docenten, dan kan de Deelnemer deze klacht schriftelijk melden bij Pure Communicatie. Pure Communicatie zal na ontvangst van deze klacht binnen 2 werkdagen een bevestiging van ontvangst sturen en deze klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen, met een uiterlijke termijn van 4 weken. Mocht de behandeling van de klacht langere tijd gaan innemen dan verwacht, dan zal Pure Communicatie een nieuw gestelde termijn aangeven waarbinnen de Deelnemer afhandeling kan verwachten. De klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden. Pure Communicatie zal er alles aan doen om naar volle tevredenheid van alle partijen tot een oplossing te komen. Pure Communicatie is aangesloten bij Quasir (www.Quasir.nl). Mochten beide partijen – ondanks alle inspanningen – niet tot een passende oplossing te komen, dan zal Quasir worden ingeschakeld en uitspraak doen. Deze uitspraak is voor zowel Pure Communicatie als de Deelnemer bindend en zal snel afgehandeld worden. De bemiddelingskosten die worden gemaakt voor het inschakelen van een derde partij komen voor rekening van de partij die na de uitspraak in het ongelijk is gesteld. Het dossier dat is aangelegd om de klacht te registreren en waarin de afhandeling is beschreven, wordt gedurende 2 jaar bewaard.


Termijnen correspondentie
Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de cursus/training/workshop/webinar worden binnen 5 werkdagen beantwoord. Op vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben, ontvangt de Deelnemer binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging met daarbij een indicatie wanneer de Deelnemer een uitvoerig antwoord kan verwachten.


Eigendom
Het auteursrecht op het cursus-,trainings-, workshops- en webinarsmateriaal en de overige bij de cursus, workshop of opleiding verstrekte materialen berust bij Pure Communicatie.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pure Communicatie mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal worden gepubliceerd of vermenigvuldigd op welke wijze dan ook.