Algemene Voorwaarden opleidingsinstituut Pure Communicatie

Pure Communicatie gaat ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met Pure Communicatie een samenwerking aangaat of zich inschrijft voor een opleiding, cursus, webinar of workshop.


Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ‘Pure Communicatie’ en ‘Deelnemer’.
Onder Deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke-of rechtspersoon die daadwerkelijk deelneemt aan opleiding, cursus en andere vormen van opleiding en onderwijs.

Inschrijving
De overeenkomst komt tot stand wanneer de Deelnemer zich heeft ingeschreven. Inschrijving voor een cursus, webinar of workshop geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier dat via de mail wordt toegestuurd. De aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van Pure Communicatie heeft ontvangen. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Pure Communicatie heeft het recht inschrijvingen te weigeren, zonder opgave van reden. De Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

Betaling
Betaling dient binnen de betaaltermijn (aangegeven op de factuur) en vóór aanvang van de cursus, workshop of webinar via bankoverschrijving te zijn voldaan. Dit vormt tevens de garantie voor deelname. Te laat betalen kan ervoor zorgen dat de plek van de Deelnemer aan iemand anders van de wachtlijst wordt doorgegeven, maar ontslaat de Deelnemer niet van betaalplicht.
Cursusmateriaal en – indien van toepassing – koffie, thee en lunch zijn bij de cursus of workshop inbegrepen

Bij betaling door een derde, blijft de Deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
Indien de Deelnemer zelf vervanging kan vinden die aan de voorwaarden voldoet, zullen alleen de administratiekosten in rekening worden gebracht.
Indien de Deelnemer één of meerdere dagen afwezig is, wordt geen restitutie gegeven. Indien de reden van afwezigheid door zwaarwegende privé-omstandigheden is, kan in overleg met Pure Communicatie gekeken worden of er in een daaropvolgende cursus, workshop of webinar gelegenheid is om de gemiste dag in te halen. Verder verplaatsen of inhalen is daarna niet meer mogelijk. Na aanvang van de cursus, workshop of webinar is restitutie niet meer mogelijk.

Annulering
Annulering dient digitaal door de Deelnemer aan Pure Communicatie verzonden te worden. De datum van ontvangst geldt als opzegdatum. Bij annulering nadat de factuur aan de Deelnemer is verzonden, is Pure Communicatie genoodzaakt €25,-administratiekosten in rekening te brengen.
Bij annulering door de Deelnemer tot 30 kalenderdagen voor het begin van de cursus, workshop of webinar wordt 30% van het totaalbedrag berekend.
Tot 7 dagen voor de aanvang voor het begin van de cursus, workshop of webinar wordt 75% berekend en bij annulering vanaf de 7e dag voor de aanvangsdatum wordt 100% van het totaalbedrag aan de Deelnemer berekend.
Wanneer de Deelnemer niet op de cursus, workshop of webinar verschijnt en niet geannuleerd heeft, wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

Annuleren en wijzigingen door Pure Communicatie
Alle workshops, cursussen of webinars worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
Pure Communicatie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, overmacht of andere dringende redenen een cursus te annuleren of te verzetten naar een latere datum.
Ook behoudt Pure Communicatie zich het recht voor om de cursustijden, docent (met dezelfde expertise en kennis), lesprogramma en/of locatie bij onvoorziene omstandigheden aan te passen. Hierover krijgt de cursist zo ruim mogelijk voor aanvang van de cursus bericht.
In geval van annulering door Pure Communicatie wordt het gehele bedrag binnen 10 werkdagen gerestitueerd indien de cursist geen inschrijving wenst voor deelname aan een volgende cursus.
Pure Communicatie aanvaardt geen enkele verantwoording voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering.
Pure Communicatie mag om redenen eenzijdig deze algemene voorwaarden wijzigen.
Pure Communicatie moet deze wijzigingen terstond publiceren op de website.

Klachtenprocedure
Indien er klachten zijn over de opleiding, cursus of workshop of over de trainer(s)/docenten, dan kan de Deelnemer deze klacht schriftelijk melden bij Pure Communicatie. Pure Communicatie zal na ontvangst van deze klacht binnen 2 werkdagen een bevestiging van ontvangst sturen en deze klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen, met een uiterlijke termijn van 4 weken. Mocht de behandeling van de klacht langere tijd gaan innemen dan verwacht, dan zal Pure Communicatie een nieuw gestelde termijn aangeven waarbinnen de Deelnemer afhandeling kan verwachten. De klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden. Pure Communicatie zal er alles aan doen om naar volle tevredenheid van alle partijen tot een oplossing te komen. Pure Communicatie aangesloten bij Quasir (www.Quasir.nl). Mochten beide partijen – ondanks alle inspanningen – niet tot een passende oplossing te komen, zal Quasir worden ingeschakeld en uitspraak doen. Deze uitspraak is voor zowel Pure Communicatie als de Deelnemer bindend en zal snel afgehandeld worden. De bemiddelingskosten die worden gemaakt voor het inschakelen van een derde partij komen voor rekening van de partij die na de uitspraak in het ongelijk is gesteld. Het dossier dat is aangelegd om de klacht te registreren en waarin de afhandeling is beschreven, wordt gedurende 2 jaar bewaard.


Termijnen correspondentie
Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de cursus/workshop/webinar worden binnen 5 werkdagen beantwoord. Op vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben, ontvangt de Deelnemer binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging met daarbij een indicatie wanneer de Deelnemer een uitvoerig antwoord kan verwachten.


Eigendom
Het auteursrecht op het cursus-, workshops- en webinarsmateriaal en de overige bij de cursus, workshop of opleiding verstrekte materialen berust bij Pure Communicatie.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pure Communicatie mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal worden gepubliceerd of vermenigvuldigd op welke wijze dan ook.